Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně tailomatic.com (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Václav Kalvoda, s místem podnikání v Praze 4, Levá 392/19,  IČ 04497457 (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

 

Objednávka – kupní smlouva

Objednávky – Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

Přijetí obchodních podmínek – Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny – za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

Změny či zrušení ze strany Prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Změny či zrušení ze strany Kupujícího – Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je-li v objednávkovém systému ve stavu „Probíhá příprava objednávky“, a to buď přímo v objednávkovém systému, nebo formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu „Odesláno“, je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci – v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Upřesnění – Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

 

Dodání zboží

Místo určení – Zboží je zasíláno do České republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.

Způsob doručení – Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (dále jen Přepravní spol.)

Doba vyřízení – Objednané zboží je zhotoveno do 30 dnů a expedováno zpravidla následující pracovní den po zhotovení zboží. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od zhotovení, bude Kupující vyrozumněn o předpokládaném termínu dodání.

Způsoby úhrady – Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem, platební kartou nebo prostřednictvím systému PayPal. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

 

Poštovné a poplatky

Poštovné se řídí sazebníkem přepravní společnosti.

 

Reklamační řád

Záruční doba

Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zbožím, či neopatrným zacházením. Záruka se nevztahuje / právo na reklamaci zaniká v případě, kdy Kupující dodá vlastní materiál, a to ani na funkční vady vzniklé při výrobě či kompletaci výrobku.

Způsob reklamace

Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího na uvedený e-mail, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět.
Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Provedení reklamace

Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.